De Hesseler Fietsers

Privacybeleid

Toerclub de Hesseler Fietsers

Toerclub De Hesseler Fietsers vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of hoe je aan kunt geven als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens.

Gebruik persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacy verklaring geven wij graag duidelijkheid oever wat wij met uw persoonsgegevens doen. Wij verwerken alle persoonsgegevens die u aan De Hesseler Fietsers verstrekt.
Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, email adressen, geslacht, geboortedatum en betaalgegevens.

Gebruik van foto’s

Onze vereniging maakt in alle redelijkheid gebruik van foto’s van de leden ten behoeve van onze eigen website en/of sociale media. Indien u hiervoor geen toestemming geeft. Dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de vereniging.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het uitvoeren van de ledenadministratie, financiële administratie, berichtgeving naar leden vanuit het bestuur. Ook voor alle communicatie rondom het vrijwilligerswerk binnen de vereniging worden deze gebruikt.

Verstrekking aan derden

Door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien de verstrekking van gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking Bijvoorbeeld aan de NTFU of coördinator Toertochten, ATB tochten.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens De Hesseler Fietsers treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

U hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die De Hesseler Fietsers verwerkt. Wij zullen deze, zo snel mogelijk na uw verzoek verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij de administratie van de vereniging zitten kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Geheimhoudingsplicht

Voor alle vrijwilligers die werkzaamheden verrichten binnen en voor onze vereniging geldt een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat geheimhouding in acht wordt genomen over alles wat u over de organisatie en leden te weten bent gekomen waarvan u als vrijwilligers het vertrouwelijke kan vermoeden. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht is de organisatie gerechtigd de vrijwillige werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Contactgegevens

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt kunt u met ons contact opnemen. Gegevens hiervoor kunt u vinden op onze website.

Bewaarbeleid

De leden administratie bewaart uw gegevens zolang men lid is. Ten behoeve van een eventuele reünie in de toekomst, bv. bij jubileumjaren, kunnen de gegevens van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, langer worden bewaard, tenzij deze ex-leden aangeven hiervoor niet in aanmerking te willen komen.

Gegevens die in beheer zijn van de penningmeester worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze webpagina gepubliceerd.