De Hesseler Fietsers

Club Activiteiten

1 maart Jaarvegadering

Beste leden,

hierbij worden jullie uitgenodigd voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 maart 2024, om 20.00 uur bij café Deen (De Woag).

Bijgesloten zijn de agenda voor de vergadering en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Namens het bestuur, Henk van Veen

Agenda jaarvergadering TFC De Hesseler Fietsers vrijdag 1 maart 2024, aanvang 20.00 uur bij café Deen

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ledenvergadering
 5. Jaarverslag toerseizoen 2023

  Pauze

 6. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuwe leden en reserve lid kascommissie Hendrik de Jonge was reserve, kandidaat Geert Engerts
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Ranal Kregel. Aftredend en niet herkiesbaar Gert Hammink. In de hierdoor ontstane vacature is nog niet voorzien.
 10. Contributieverhoging
  Het bestuur stelt voor de contributie voor 2024 met € 5,- te verhogen en deze in 2025 nogmaals met € 5,- te verhogen.
 11. Data evenementen

16 maart 2024            : Voorjaarstocht
9 juni 2024                  : Gravelride
15 juni 2024                : Fietsen tegen kanker
18 augustus 2024      : Lucas Zwaantocht
7 september 2024     : BBQ
6 oktober 2024          : ATB-tocht
26 oktober 2024        : Sluitingsrit
13 december 2024    : Uitreiking kilometerbokaal

11 Rondvraag

12 Sluiting

Na afloop van de vergadering gaan we een filmpje bekijken over veilig fietsen in de groep.